Musikskolens regler

Her kan du læse mere om de regler, som gælder for elevers deltagelse i musikundervisning på Randers Musikskole.

Undervisningsåret er 36 uger og afvikles indenfor perioden den 1/8-30/6. Enkelte tilbud kan have et kortere forløb, men afvikles stadig indenfor undervisningsåret.

Indmeldelse foretages online via Speedadmin

Når du har foretaget tilmelding, får du et autosvar om, at vi har modtaget din tilmelding. Er der en ledig plads, vil vi kontakte dig for at aftale opstart. 

Indmeldelsen gælder kun for en sæson. Ønsker du at fortsætte i musikskolen efter sommerferien, skal du foretage gentilmelding i perioden 1/4-31/5. Husk også at gentilmelde dig, hvis du står på venteliste eller har orlov.

Tilmelding gælder kun for en sæson. Ved sæsonens afslutning er du automatisk udmeldt, medmindre du har foretaget gentilmelding til den efterfølgende sæson.

Frister:

  • Udmeldelse kan ske inden den 1. december, hvorefter aktiviteten stopper medio januar. Der betales fra elevens undervisningsstart til medio januar.
  • Fra den 1. december er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen.
  • Nye elever kan udmeldes efter 2 måneders prøvetid beregnet fra elevens undervisningsstart. Udmeldelsen skal være musikskolen i hænde inden udløbet af de 2 måneders prøvetid. Der skal betales fra elevens undervisningsstart til udløbet af prøvetiden, svarende til en fuld rate.
  • Ved fraflytning fra kommunen kan udmeldelse ske med virkning fra fraflytningsdagen.

Musikskolen modtager kun ønske om udmeldelse via Udmeld funktionen på elevens Speedadmin side eller skriftligt til musikskolens kontor på post@randersmusikskole.dk. Udmeldelse til underviseren er ikke gyldig udmeldelse.

Nye elever har 2 måneders prøvetid beregnet fra elevens undervisningsstart. Udmeldelse skal være musikskolen i hænde inden udløbet af de 2 måneders prøvetid, hvis man ikke ønsker at fortsætte efter prøvetiden. Der skal betales fra elevens undervisningsstart til udløbet af prøvetiden, svarende til en fuld rate.

Musikskolen modtager kun ønske om udmeldelse via Udmeld funktionen på elevens Speedadmin side eller skriftligt til musikskolens kontor på post@randersmusikskole.dk. Udmeldelse til underviseren er ikke gyldig udmeldelse.

Ved sygdom, der varer udover 3 sammenhængende undervisningsgange, kan du aftale en pause i betalingen, ved hurtigst muligt at sende en mail til Musikskolens kontor. Bemærk, at din betaling først vil blive sat i bero fra den 4 undervisningsgang.

Betaling for sæsonen opkræves i 4 rater med forfald til betaling den 1/10, 1/12, 1/2 og 1/4.

Derudover er der en 5. rate, som er en reguleringsrate, som kun få vil modtage f.eks. hvis eleven er startet efter 15. marts. Denne rate har forfald til betaling den 1/7.

Opkrævningen kommer i din E-boks ca. 14 dage før betalingsfristen eller trækkes automatisk via PBS, hvis du allerede er tilmeldt betalingsservice.

Bliver det nødvendigt at udsende en rykkerskrivelse, opkræves et gebyr på op til 250 kr. jf. lov om morarenter og gebyrer. Manglende betaling kan medfører bortvisning fra undervisningen. Spørgsmål til opkrævning og betaling skal rettes til musikskolens kontor.

Soloundervisningen kan enkelte gange i løbet af sæsonen blive erstattet af sammenspilsgange for at fremme det sociale og musikalske samvær blandt eleverne.

I tilfælde af en musiklærers fravær, forsøges undervisningen dækket af vikar eller erstattet på et senere tidspunkt. Er dette ikke muligt, vil der ske en regulering af opkrævningen. Er der ingen opkrævning at regulere i, udbetales der i stedet til betalers nemkonto. Beløb under 50 kr. udbetales dog ikke.

I tilfælde af en elevs fravær, skal der meldes afbud til musiklæreren eller til musikskolens kontor. Eleven har intet krav på at få undervisningen erstattet eller deltagerbetalingen tilbagebetalt. Dette gælder også i de tilfælde, hvor arrangementer på skole eller i SFO hindrer gennemførelse af planlagt musikskoleundervisning.

Ved elevens hjemsendelse fra skole grundet vejrlig, gennemføres musikskoleundervisningen som planlagt. Er læreren forhindret i at møde, erstattes timerne.

Er du instrumentalfags/sangelev, har du mulighed for at søge orlov det efterfølgende skoleår, hvis du skal på efterskole/højskole eller på længerevarende udlandsrejse. Du vil så kunne fortsætte på samme instrumentalfag efter endt orlov.

Der gives dog ikke garanti for, at du kan få den sammen lærer. Ønsker du, efter endt orlov, at skifte fag, vil du miste din pladsgaranti og blive betragtet som ny elev. Orloven kan kun søges for et helt skoleår. Orlov skal søges i forbindelse med gentilmeldingen.

Musikskolen vil gerne benytte billeder og video i forbindelse med PR, på hjemmesiden og på sociale medier - så vi kan formidle de gode oplevelser.

Du vil altid blive spurgt, hvis det drejer sig om tilladelse til at benytte et billede af portrætlignende karakter.

Et billede af børn i en undervisnings- eller koncertsituation, hvor ikke det enkelte barn men undervisningen/koncerten er i fokus, kan konkret betegnes som et situationsbillede og må således offentliggøres uden samtykke. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne vil med andre ord være harmløse ud fra en normalt betragtning.

Du kan til enhver tid henvende dig, hvis du ønsker et konkret billede fjernet. I det omfang det er muligt, vil vi naturligvis efterkomme det. I øvrigt henviser vi til Datatilsynets vejledning om billeder på nettet.