Musikskolens Regler

Her kan du læse mere om de regler, som gælder for elevers deltagelse i musikundervisning på Randers Musikskole.

Randers Musikskole tilbyder musikundervisning i fritiden i de musikfag, der er behov for, og som det er praktisk muligt at oprette.

Indmeldelse og udmeldelse

Tilmelding gælder kun for en sæson. Ved sæsonens afslutning er man automatisk udmeldt.

Musikskolen modtager kun ønske om udmeldelse, som er foretaget via Udmeld funktionen på elevens Speedadmin side - det er ikke gyldig udmeldelse blot at meddele læreren, at man ikke længere kommer.

For gamle elever kan udmeldelse ske med opsigelse inden 1. december. Derved skal der kun betales for 2 rater (ud af 4 rater). Nye elever kan dog melde sig ud inden 1. oktober og skal derved kun betale 1 rate (ud af 4 rater). Ved udmeldelse oplyses eleven om det resterende antal lektioner. Efter 1. december er tilmeldingen bindende for resten af musikskolens sæson.

Ved flytning fra kommunen eller ved langvarig sygdom (mindst 2 mdr.), kan udmeldelse finde sted efter nærmere aftale med musikskolens kontor.

Orlov

Er du instrumentalfagselev, har du mulighed for at søge orlov det efterfølgende skoleår, hvis du skal på efterskole eller ud at rejse. Hvis dette vælges, vil du kunne fortsætte på samme instrumentalfag efter endt orlov. Der gives dog ikke garanti for, at du kan få den sammen lærer. Ønsker du, efter endt orlov, at skifte fag, vil du miste din pladsgaranti og blive betragtet som ny elev. Orloven kan kun søges for et helt skoleår.

Ferie

Ferie og fridage følger musikskolens ferieplan.

Opkrævning og betaling

Betaling for sæsonen opkræves i 4 rater. Der udsendes opkrævning den 1/10, 1/12, 1/2 og 1/4. Opkrævningen sendes til e-boks. Det er muligt at melde opkrævningerne til Betalingsservice ved henvendelse til eget pengeinstitut. Bliver det nødvendigt at udsende en rykkerskrivelse, opkræves et gebyr jf. lov om morarenter og gebyrer. Manglende betaling kan medføre bortvisning fra undervisningen.

Rabatter

For elever, som er bosiddende i Randers Kommune, tilbydes søskenderabat. Der tilbydes desuden rabat på visse holdfag.

Venteliste

Ventelisteprocedure oplyses ved henvendelse til musikskolens kontor.

Kopiafgift

Musikskolen opkræver en kollektiv kopiafgift pr. sæson pr. elev til dækning af udleverede materialer og Copy Dan afgift. Gebyret opkræves med deltagerbetalingens første rate.

Billeder/Video

Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder/video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til Musikskolens brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider og kommunikationsplatforme.

Instrumentanskaffelse/leje

Instrumenter anskaffes af eleverne, men kan i et vist omfang lejes under erstatningsansvar. Lejen gælder for en sæson eller indtil lejer har anskaffet eget instrument. Lejen opkræves med deltagerbetalingen. Reparationer, som ikke skyldes almindelig slitage, betales af eleverne. Ved instrumentets bortkomst eller totalskade har musikskolen krav på erstatning til gældende værdi.

Aflysning, afbud og erstatning

Soloundervisningen kan enkelte gange i løbet af sæsonen blive erstattet af sammenspilsgange for at fremme det sociale og musikalske samvær blandt eleverne.

I tilfælde af en musiklærers forfald, forsøges undervisningen dækket af vikar eller erstattet på et senere tidspunkt. Er dette ikke muligt, vil der ske en regulering af efterfølgende rate.

I tilfælde af en elevs forsømmelse skal der meldes afbud til musiklæreren eller til musikskolens kontor. Eleven har intet krav på at få den forsømte time erstattet eller deltagerbetalingen tilbagebetalt. Dette gælder også i de tilfælde, hvor arrangementer på skole eller i SFO hindrer gennemførelse af planlagt musikskoleundervisning. Også hvor skolen aflyser undervisning grundet vejrliget.

Ved elevens hjemsendelse fra skole grundet vejrlig gennemføres musikskoleundervisningen som planlagt. Er læreren forhindret i at møde, erstattes timerne.