Regler

Randers Musikskoles regler, som gælder for elevers deltagelse i musikundervisningen. Læs bl.a. om ind- og udmeldelse samt om vores prøvetid.

Undervisningsåret er gennemsnitlig 36 uger og afvikles indenfor perioden den 1/8-30/6. Enkelte tilbud kan have et kortere forløb, men afvikles stadig indenfor undervisningsåret.

Indmeldelse foretages online via musikskolens hjemmeside.

Når du har foretaget tilmelding, får du et autosvar om, at vi har modtaget din tilmelding. Er der en ledig plads, vil vi efterfølgende kontakte dig for at aftale opstart. 

Indmeldelsen gælder kun for en sæson. Ønsker du at fortsætte i musikskolen efter sommerferien, skal du foretage gentilmelding i perioden 1/5-31/5. Husk også at gentilmelde dig, hvis du står på venteliste eller har orlov.

For at komme i betragtning til en plads, må du ikke være i restance til musikskolen. Er du i restance, skal den være afviklet inden opstart af undervisningen, da pladsen ellers vil gå til en anden.

Alle nye elever samt elever på nyt fag har 2 måneders prøvetid fra undervisningens startdato. Det kræver blot, at du laver en tilmelding og at du bliver optaget på det ønskede undervisningstilbud.

Du kan udmelde dig på et hvilket som helst tidspunkt i prøveperioden. Dog skal udmeldelse senest foretages inden prøveperiodens udløb. Du betaler kun for det antal afviklede undervisningsgange i prøveperioden.

Musikskolen modtager kun ønske om udmeldelse via Udmeld funktionen på elevens Speedadmin side eller skriftligt til musikskolens kontor på post@randersmusikskole.dk. Udmeldelse til underviseren er ikke gyldig udmeldelse.

Musikskolen modtager kun ønske om udmeldelse via Udmeld funktionen på elevens Speedadmin side eller skriftligt til musikskolens kontor på post@randersmusikskole.dk. Udmeldelse til underviseren er ikke gyldig udmeldelse.
  • Har vi din udmeldelse inden den 1. december, betaler du fra undervisningens startdato til og med rate 2.
  • Har vi din udmeldelse inden den 1. februar, betaler du fra undervisningens startdato til og med rate 3.
  • Efter den 1. februar er tilmeldingen bindende for resten af skoleåret.

Ved sygdom, der varer udover 3 sammenhængende undervisningsgange, kan du aftale en pause i betalingen, ved hurtigst muligt at sende en mail til Musikskolens kontor. Bemærk, at din betaling først vil blive sat i bero fra den 4 undervisningsgang.

Randers Kommune udsender opkrævning cirka 10 dage før betalingsfristen. Prisen for musikundervisningen betales i rater med følgende frister:

  • Rate 1: betalingsfrist den 5. oktober (faktura udsendes ca. 17. september)
  • Rate 2: betalingsfrist den 5. december (faktura udsendes ca. 17. november)
  • Rate 3: betalingsfrist den 5. februar (faktura udsendes ca. 17. januar)
  • Rate 4: betalingsfrist den 5. april (faktura udsendes ca. 17. marts)
  • Rate 5 - reguleringsrate: betalingsfrist den 5. juli (faktura udsendes ca. 17. juni) Rate 5 anvendes primært i forbindelse med elever, som starter sidst i marts måned samt til aflysninger foretaget fra sidst i marts måned og frem til sommerferien.

Opkrævningen sendes til betalers digitale postkasse ca. 10 dage før betalingsfristen eller trækkes automatisk via betalingsservice eller MobilePay, hvis den allerede er tilmeldt en af disse services.

Bliver det nødvendigt at udsende en rykkerskrivelse, opkræves et gebyr på op til 250 kr. jf. lov om morarenter og gebyrer. Manglende betaling kan medfører bortvisning fra undervisningen. Spørgsmål til opkrævning og betaling skal rettes til musikskolens kontor.

Soloundervisningen kan enkelte gange i løbet af sæsonen blive erstattet af sammenspilsgange for at fremme det sociale og musikalske samvær blandt eleverne.

I tilfælde af en musiklærers fravær, forsøges undervisningen dækket af vikar eller erstattet på et senere tidspunkt. Er dette ikke muligt, vil der ske en regulering af opkrævningen. Er der ingen opkrævning at regulere i, udbetales der i stedet til betalers nemkonto. Beløb under 10 kr. udbetales dog ikke.

I tilfælde af en elevs fravær, skal der meldes afbud til musiklæreren eller til musikskolens kontor. Eleven har intet krav på at få undervisningen erstattet eller deltagerbetalingen tilbagebetalt. Dette gælder også i de tilfælde, hvor arrangementer på skole eller i SFO hindrer gennemførelse af planlagt musikskoleundervisning.

Vi henstiller til, at elever, der kunne udgøre en smitterisiko for andre, ikke møder til undervisning på musikskolen.

Ved elevens hjemsendelse fra skole grundet vejrlig, gennemføres musikskoleundervisningen som planlagt. Er læreren forhindret i at møde, erstattes timerne.

Er du instrumentalfags/sangelev, har du mulighed for at søge orlov det efterfølgende skoleår, hvis du skal på efterskole/højskole. Du vil så kunne fortsætte på samme instrumentalfag efter endt orlov.

Der gives dog ikke garanti for, at du kan få den sammen lærer. Ønsker du, efter endt orlov, at skifte fag, vil du miste din pladsgaranti og blive betragtet som ny elev. Orloven kan kun søges for et helt skoleår. Orlov skal søges i forbindelse med gentilmeldingen.

Musikskolen vil gerne benytte billeder og video i forbindelse med PR på hjemmesiden og på sociale medier - så vi kan formidle de gode oplevelser.

Du vil altid blive spurgt, hvis det drejer sig om tilladelse til at benytte et billede af portrætlignende karakter.

Et billede af børn i en undervisnings- eller koncertsituation, hvor ikke det enkelte barn men undervisningen/koncerten er i fokus, kan konkret betegnes som et situationsbillede og må således offentliggøres uden samtykke. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne vil med andre ord være harmløse ud fra en normalt betragtning.

Du kan til enhver tid henvende dig, hvis du ønsker et konkret billede fjernet. I det omfang det er muligt, vil vi naturligvis efterkomme det. I øvrigt henviser vi til Datatilsynets vejledning om billeder på nettet.